Barion Pixel

Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Adatkezelési tájékoztató

a Cosmio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. weboldalával kapcsolatos adatkezelésről
Hatályos: 2023. december 11-től visszavonásig

 

1. Az adatkezelő adatai:

Cég neve: Cosmio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
Telephely: 2081 Piliscsaba, Fő út 199.
Cégjegyzékszám: 13-09-150400
Adószám: 23528150-2-13
Képviseletre jogosult: Szentkereszty Katalin ügyvezető
Telefonszám: 0620-512-8711
E-mail cím: rendeles@cosmio.hu
 

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

A Cosmio Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink, vásárlóink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) által előírt módon kezeljük.

A társaság fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.

A Cosmio Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a telephelyén és a weboldalán. A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti weboldalainak látogatóit, ügyfeleit.

A társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Cosmio Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a társaságra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a társaság weboldalon és webáruházban folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalommeghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés a társaságnál:

A személyes adatok kezelésére a Cosmio Kft.-nél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét a társaság a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a társaság megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR-rendelet szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A társaság a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

6. Személyes adatok kezelése a társaságnál:

Társaságunk natúrkozmetikai alapanyagok, csomagolóanyagok és eszközök kereskedelmével, valamint oktatással foglalkozik. Az értékesítést webáruházunkon keresztül folytatjuk. Célunk, hogy vásárlóink az általunk forgalmazott, kiváló minőségű termékek megvásárlását követően, az általunk nyújtott ismeretek segítségével személyre szabott, egyedi kozmetikumokat készíthessenek maguk és ismerőseik számára, biztosítva ezáltal az egészséges és személyre szabott kozmetikum használatát. Tanfolyamokat szervezünk magánszemélyek számára, ahol a natúrkozmetikumok készítési technikáit, az ezekkel kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el a résztvevők. Ezen tevékenységek elvégzése során kerülünk kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatjuk:

A) Társaságunk üzemelteti a www.cosmio.hu webáruházat, ahol bárki lehetőséget kap arra, hogy megvásárolja az általunk forgalmazott termékeket, alapanyagokat, csomagolóanyagokat, szolgáltatásokat. A webáruház vásárlói lehetnek magánszemélyek és jogi személyek egyaránt. A látogatók kizárólag regisztrációt követően jogosultak vásárolni. A regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, ill. egyéb önkéntesen megadott információ. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeljük. A megrendelés elküldését követően cégünk a terméket előkészíti postázásra és továbbítja azt a vásárló részére. A kézbesítési tevékenység ellátása érdekében társaságunk továbbítja a megrendelő személyes adatait partner cége részére.

A megvásárolt termékről a Társaság számlát állít ki az ügyfél részére. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a megrendelés (szerződésben vállalt kötelezettség) teljesítése érdekében, majd azt követően a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség teljesítése miatt kerül sor.

B) Tanfolyamokat szervezünk magánszemélyek számára, ahol a natúrkozmetikumok készítési technikáit, az ezekkel kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el a résztvevők. A tanfolyamra jelentkezni e-mailen vagy a tanfolyam webáruházban történő megvásárlásával lehet. A jelentkezés során a webáruházba való regisztrációkor megadott adatokat, ill. az érdeklődő nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét ismerjük meg. A személyes adatok kezelésére a szerződés teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat részvételi díjról szóló számla kiállítása során is felhasználjuk. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A személyes adatokat a Számviteli törvényben rögzített megőrzési idő figyelembevételével tároljuk.

C) Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, az ajánlatkérések teljesítése vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

D) A Társaság Facebook-oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Társaságunk a Facebook-oldalon is népszerűsíti tevékenységét. Ezt az oldalt a Társaság marketing célokra, a márkahűség kialakítására használja, további célja, hogy az érdeklődők megismerjék termékeit és az általa szervezett tanfolyamokat, az azokkal kapcsolatos információkat. A Facebook-oldalon alkalmanként nyereményjátékot is indít. A nyertes személyes adatait kéri el ilyenkor (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), a nyeremény elküldése érdekében.

A tanfolyamainkon résztvevő személyek számára létrehoztunk egy zárt Facebook‑csoportot is, melyre kérésük alapján meghívást kaphatnak. A Facebook‑csoport létrehozásának és működtetésének célja, hogy a tagok minél több információval gazdagodjanak a natúrkozmetikumok előállításával kapcsolatban, feltehessék kérdéseiket szakértő kollégáink és a csoporttagok számára. A csoporthoz való csatlakozás önkéntes.

E) Társaságunk üzemelteti a www.cosmio.hu weboldalt. A weboldalon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.

F) A www.cosmio.hu weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, mellyel a látogató egyúttal regisztrálja magát a honlapunkon. A hírlevélre feliratkozók számára receptekkel, hírekkel, újdonságokkal, akciókkal, tanfolyamokkal kapcsolatos tájékoztatást adunk, valamint exkluzív tartalmakat biztosítunk. A látogató nevét és e-mail címét kérjük el. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása. Természetesen a hírlevélre feliratkozóknak lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra is, a vonatkozó linket minden hírlevelünk alsó részén és a weboldalon is megtalálják. A hírlevélről leiratkozók minden – rendszerünkben rögzített – személyes adatát töröljük, így a regisztráció során megadott adatokat is, kivéve, ha a személyes adatok megőrzése jogszabályban írt kötelezettségünk (ez esetben a számlán szereplő személyes adatok megőrzésre kerülnek a jogszabályban rögzített ideig).

G) Webáruházunkban vásárlóink számára kialakítottunk egy ún. hűségpontrendszert. A vásárló az oldalon történő regisztráció során válik jogosulttá a hűségpont gyűjtésre. Már az első vásárlás alkalmával rögzítésre kerülnek az adott vásárlási összeg után járó hűségpontok, melyek aztán tovább növelhetők a további vásárlások során. A hűségpontok kuponra válthatók át, amelynek értéke a következő vásárlás során levonható a vételárból. Sem a hűségpont gyűjtése, sem a kuponra váltás során nem kérünk újabb személyes adatokat, kizárólag a regisztrációhoz rögzített adatokkal kezeljük a hűségpontok nyilvántartását.

H) Tevékenységünk bemutatása és a rendezvény megörökítése érdekében az általunk szervezett tanfolyamokon és egyéb rendezvényeken a résztvevőkről fénykép és videofelvételt készíthetünk. A felvételeket – az érintettek hozzájárulásával – weboldalunkon, közösségi média oldalainkon és egyéb megjelenéseink során használjuk fel. (Ld. 12. pont.)

A Társaság a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

7. A Társasággal kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést a társaság nevében más végzi, a cég kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR-rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

A Társaság képviselője ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR‑rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

• Adatfeldolgozó a társaság által alkalmazott könyvelő cég:

Együttműködő Bt.
Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 36.
Cégjegyzékszám: 01-06-771035
Adószám: 21526396-2-41

• A webáruházból rendelt termékek kiszállítása esetében a Társaság partnerei:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186
Adószám: 25140550-2-41

• A Társaság weboldalainak tárhelyét biztosító és kiszolgáló társaság (továbbiakban: Tárhelyszolgáltató):

Shoprenter Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
Adószám: 23174108-2-09

• A felhőalapú, online adatbázisban történő adattárolást nyújtó szolgáltatók:

Dropbox Inc.
Székhely: 1800 Owens St, San Francisco, CA 94158, USA

Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Sync.com Inc.
Székhely: 105-155 Gordon Baker Road, Toronto, ON M2H 3N5, Kanada

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag a Társaság képviselője által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

8. A Társaság által kötött vevői szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

• Társaságunk üzemelteti a www.cosmio.hu webáruházat, ahol bárki lehetőséget kap arra, hogy megvásárolja az általunk forgalmazott termékeket, alapanyagokat, csomagolóanyagokat, szolgáltatást. A webáruház vásárlói lehetnek magánszemélyek és jogi személyek egyaránt. A látogatók kizárólag regisztrációt követően jogosultak vásárolni. A regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, ill. egyéb önkéntesen megadott információ. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeljük. A megrendelés elküldését követően cégünk a terméket előkészíti postázásra és továbbítja azt a vásárló részére. A kézbesítési tevékenység ellátása érdekében társaságunk továbbítja a megrendelő személyes adatait partner cége részére.
A megvásárolt termékről a Társaság számlát állít ki az ügyfél részére. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a megrendelés (szerződésben vállalt kötelezettség) teljesítése érdekében, majd azt követően a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség teljesítése miatt kerül sor. A személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvényben rögzített megőrzési idő figyelembevételével, 8 évig tároljuk.

• Tanfolyamokat szervezünk magánszemélyek számára, ahol a natúrkozmetikumok készítési technikáit, az ezekkel kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el a résztvevők. A tanfolyamra jelentkezni a webáruházban a szolgáltatás megvásárlásával vagy e-mailen lehet. A jelentkezés során a webáruházba való regisztrációkor megadott adatokat, ill. az érdeklődő nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét ismerjük meg. A személyes adatok kezelésére a szerződés teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat részvételi díjról szóló számla kiállítása során is felhasználjuk. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített megőrzési idő figyelembevételével, 8 évig tároljuk.

9. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

A webáruházban megvásárolt termékről a Társaság számlát állít ki az ügyfél részére. Számla kerül kiállításra a Társaság által szervezett tanfolyamok résztvevőinek is a tanfolyam díjáról. A számla a megrendelő (vásárló) nevét, címét, adószámát tartalmazza. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a megrendelés (szerződésben vállalt kötelezettség) teljesítése érdekében, majd azt követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában írt rendelkezések értelmében, az ott írt megőrzési idő figyelembevételével, 8 évig tároljuk.

A Cosmio Kft. a számlázás során többnyire számlázó szoftvert használ. A szoftver alkalmazása során rögzítésre kerülnek a számlán szereplő személyes adatok. A szoftverben rögzítésre kerülő adatokat szintén a számlára vonatkozó, jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk.

10. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett a Társaság weboldalán történő vásárlás, regisztráció, hírlevélre való feliratkozás és a honlap ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Társaság webáruházban nem vásárolhat, nem regisztrálhat, nem iratkozhat fel hírlevélre és az ügyfélkapcsolati adatlapján nem veheti fel a kapcsolatot a társasággal, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Cosmio Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A Társaság a tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat a Társaság képviselőjének tudta nélkül került a Társaság bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

11. E-mail címek, telefonszámok megőrzése társaságunknál:

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt, vagy nem fűződik jogos érdekünk az adatok megőrzéséhez, és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

12. Fényképek készítése a Cosmio Kft-nél:

Tevékenységünk bemutatása érdekében és az egyes események rögzítése céljából készíthetünk fényképeket az általunk szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken. A felvételeket weboldalunkon, közösségi oldalunkon, illetve egyéb megjelenéseink kapcsán felhasználhatjuk. A felvételek felhasználására kizárólag a felvételen felismerhető magánszemély előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli, kifejezett hozzájárulásával kerül sor. Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, társaságunk ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

13. A Cosmio Kft. weboldala:

A Társaság a www.cosmio.hu weboldalon mutatja be a natúrkozmetikumokkal kapcsolatos szakmai ismereteket. Recepteket, ötleteket nyújt látogatói számára a kozmetikumok elkészítésével kapcsolatban.

A rendszer működése során rögzítésre kerülő technikai adatok a bejelentkező felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Tárhelyszolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok kizárólag informatikai fejlesztési célokat szolgálnak, és a tárhelyen kerülnek tárolásra. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

A rendszeradatok tekintetében a Tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.

A Társaság weboldalai működésük során cookie-kat használnak. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és az adott munkamenet (böngészés) vagy későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a saját számítógépén meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngészője „Help” funkciójában.

Ha a felhasználó úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Amennyiben a felhasználó a böngészőjében nem tiltja le a cookie-k használatát, illetve cookie-k alkalmazásáról szóló, felugró ablakban az „Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a cookie-k használatát.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A Társaság weboldalai alkalmazzák a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads.

A weboldal és a webáruház ingyenes betűtípusokat (Google Fonts) használ. Ahhoz, hogy az oldal megfelelően jelenítse meg a betűtípusokat, a felhasználó böngészője a háttérben csatlakozik a Google szerveréhez és onnan tölti le azokat. A Google Fonts nem hitelesített szolgáltatás, nem használ cookie-kat, a betűtípusok letöltéséhez kizárólag a felhasználó IP-címét használja fel, a Google egyéb szolgáltatásival nincsen összekötve. A betűtípusok használatával kapcsolatban névtelen adatokat gyűjt, amelyek az IP-címen kívül nem érintik a felhasználó személyes adatait. Részletes tájékoztató: https://policies.google.com/privacy.

A felhasználói élmény növelése érdekében a webáruház használja a Facebook megosztás gombját, valamint a honlap és a webáruház megjeleníti a Facebook Page Plugint, melyek a felhasználó által felkeresett weboldalról, a dátumról és időpontról, valamint a böngészővel kapcsolatos egyéb információkról adatokat gyűjtenek, rögzítenek, és ezeket felhasználják termékeinek továbbfejlesztésére akkor is, ha a felhasználó nem rendelkezik Facebook‑fiókkal. A Facebookon regisztrált látogatók tevékenységét (pl. megosztás, oldal kedvelése) a Facebook követheti. Az így gyűjtött adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére. Elérhetősége: https://www.facebook.com/ about/privacy.

A weboldalon történő regisztráció során kezelt személyes adatok:

A látogatók kizárólag regisztrációt követően jogosultak vásárolni. A regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeljük.

Az érintett a honlapon történő regisztráció használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Társaság adatlapján nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Cosmio Kft.‑nek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

14. Hírlevélre történő feliratkozás:

A www.cosmio.hu weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó regisztrál a honlapon is. A hírlevélre feliratkozók számára receptekkel, hírekkel, újdonságokkal, akciókkal kapcsolatos tájékoztatást adunk, ill. exkluzív tartalmakat biztosítunk. A látogató nevét és e-mail címét kérjük el. A hírlevélre történő feliratkozás/regisztráció során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalunkon megjelenő újdonságokról, legújabb akciókról, eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Természetesen a hírlevélre feliratkozóknak/regisztrálóknak lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra is, a vonatkozó linket minden hírlevelünk alsó részén és a weboldalon is megtalálják. A hírlevélről leiratkozók minden – rendszerünkben rögzített – személyes adatát töröljük, így a regisztráció során megadott adatokat is, kivéve, ha a személyes adatok megőrzése jogszabályban írt kötelezettségünk (ez esetben a számlán szereplő személyes adatok megőrzésre kerülnek a jogszabályban rögzített ideig).

15. A Cosmio Kft. Facebook-oldala:

A Társaság Facebook-oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Társaságunk a Facebook-oldalon is népszerűsíti tevékenységét. Ezt az oldalt a Társaság marketing célokra, a márkahűség kialakítására használja, további célja, hogy az érdeklődők megismerjék termékeit és az általa szervezett tanfolyamokat, az azokkal kapcsolatos információkat.

A tanfolyamainkon résztvevő személyek számára létrehoztunk egy zárt Facebook-csoportot is, melyre kérésük alapján meghívást kaphatnak. A Facebook-csoport létrehozásának és működtetésének célja, hogy a tagok minél több információval gazdagodjanak a natúrkozmetikumok előállításával kapcsolatban, feltehessék kérdéseiket szakértő kollégáink és a csoporttagok számára. Természetesen a csoporthoz való csatlakozás önkéntes.

A Cosmio Kft. Facebook-oldala:

https://www.facebook.com/cosmio.hu

Társaságunk a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzánk, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook-oldalakon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, további reklám célokra nem.

A Facebook-oldalak használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és a weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezúton tájékoztatjuk követőinket, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni velünk, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Cégünknek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. A Cosmio nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

A Facebook-oldalakon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeljük, a hozzájárulást megadottnak tekintjük azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalinkat, bejegyzéseinket, illetve kommentet ír azokhoz.

16. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Társaságunk elsősorban a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben az adatkezelők mi vagyunk, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

A lehető legnagyobb odafigyeléssel választjuk meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereinket, minden, általában elvárható intézkedést megteszünk, hogy azokkal megrendelőink adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössünk, azok adatkezelési elvei számunkra átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizzük.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag mi férhetünk hozzá.

Partnereink, vásárlóink a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, valamint a közöttünk létrejött szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.

17. A Társaság tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

18. Az adatkezelés biztonsága:

A Cosmio Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A Cosmio Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Társaság képviselője és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Cosmio Kft. fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok portaszolgálattal védett, biztonsági beléptető rendszerrel ellátott, zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusirtó használata) is.

A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén telephelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

19. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

• Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a társaságnál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

• Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés célja,
- az érintett személyes adatok kategóriái,
- azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Cosmio Kft. 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
E-mail: rendeles@cosmio.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

• Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Cosmio Kft. 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
E-mail: rendeles@cosmio.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

• Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Társaságunk – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
- az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
- uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Cosmio Kft. 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
E-mail: rendeles@cosmio.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

• Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:
- vitatja az adatok pontosságát,
- jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Cosmio Kft. 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
E-mail: rendeles@cosmio.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

• Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Cosmio Kft. 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
E-mail: rendeles@cosmio.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

• Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, a GDPR-rendelet 21. cikkében írt módon.

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Cosmio Kft. 2081 Piliscsaba, Római u. 5.
E-mail: rendeles@cosmio.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

A Cosmio Kft. vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).

20. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

• személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása;
• illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz;
• személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése;
• az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb..

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) a Társaság haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a cég tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens elektronikusan bejelenthető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Társaság partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanul tájékoztatja az érintett partnert.

21. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ‑szabadságról (Info. tv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

22. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

23. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 


24. Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintjük irányadónak.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Cosmio Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

 

Piliscsaba, 2023. december 11.

Szentkereszty Katalin
ügyvezető
Cosmio Kft.

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz.

 

Személyes adat kezelésének megnevezése

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

 

1.

 

A webáruházban vásárló magánszemély személyes adatai

 

A megrendelés teljesítése.

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése.

 

A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség (8 év) figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

 

2.

 

A tanfolyamra jelentkező személyes adatai

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.

 

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

 

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követőn 30 napon belül.

 

3.

 

A megrendelők, vásárlók, tanfolyamon résztvevők (természetes személy és egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán és a számlázóprogramban szereplő személyes adatok

 

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.

 

Jogszabályon alapuló kötelezettség.

 

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

 

4.

 

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés

 

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.

 

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy az érintett hozzájárulása.

 

A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

 

5.

 

Álláspályázók önéletrajzában szereplő személyes adatok

 

A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés betöltése. A megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása.

 

Az érintett hozzájárulása.

 

Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát haladéktalanul megsemmisítjük. Az érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tároljuk, a hozzájárulásban írt határideig.

 

6.

 

A weboldalakon, a regisztráció során megadott személyes adatok

 

A további vásárlások egyszerűsítése érdekében.

 

Az érintett hozzájárulása, majd szerződéses kötelezettség teljesítése.

 

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, kivéve, ha a jogszabály a szerződésre megőrzési kötelezettséget ír elő. Ebben az esetben a megőrzési kötelezettség megszűnését követő 30 napon belül.

 

7.

 

A weboldalakon a hírlevélre történő feliratkozás, regisztráció során megadott személyes adatok

 

Hírlevél küldése, exkluzív tartalmak elérése érdekében.

 

Az érintett hozzájárulása alapján.

 

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

 

8.

 

A Facebook-oldal használata során tudomásunkra jutott személyes adatok

 

Termékeink, tanfolyamaink népszerűsítése érdekében.

 

Az érintett hozzájárulása.

 

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

 

9.

 

A tanfolyamokon, rendezvényeken készített fénykép és videófelvételeken szereplő személy képmása

 

Az esemény megörökítése és a felvétel felhasználása referencia célból weboldalon és közösségi oldalakon.

 

Az érintett hozzájárulása.

 

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

 
Az Adatkezelési Tájékoztató ide kattintva letölthető.